زندگی حکمت  اوست...


     زندگی دفتری از خاطره هاست...


          چند برگی را تو ورق خواهی زد...


               ما بقی را قسمت ...