خدایا

به من آرامش ده :

تا بپذیرم آنچه راکه نمی توانم تغییر دهم

دلیری ده :

تا تغییر دهم آنچه را که می توان تغییر دهم

بینش ده :

تا تفاوت این دورابدانم

مرا فهم ده :

   تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند.