دوستان کارگاه موسیقی هر هفته پنج شنبه ها از ساعت 14:30 الی 17  در سالن اجتماعات دانشگاه تشکیل می شود