معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش

                       پر طاووس قشنگ است به هر کس ندهندش

 

١٢/١٢ / ٨٨   چهار شنبه