اما چه رنجی است لذتها را تنها بردن

و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن

و چه بدبختی آزاردهنده ایست تنها خوشبخت بودن.

و در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.


دکتر شریعتی