با سلام

دوستان پس از برسی نظرات مختلف

روز چهارشنبه مورخ 25/9/88 

راس ساعت  13:15

 بهترین زمان برای جلسه می باشد . 

منتظر حضور پرشور و گرم شما هستیم 

با تشکر