با سلام

دوستان پس از برسی نظرات مختلف

روزهای چهارشنبه راس ساعت  12 الی 15

  زمان برای جلسات تمرین گروه نمایش معین شد  .

منتظر حضور پرشور و گرم شما هستیم 

با تشکر