کلاس آموزش میکس و مونتاژ تا شروع کلاس های ترم بعد تشکیل نمی شود  و در طول ترم  دوم ادامه کلاس ها  تشکیل خواهد شد .

ضمنا دوستان جهت پروژه پایان ترم باید یک فیلم کوتاه و یا یک نماهنگ تولید نمایند  تا توانائی و هنر خود را به اثبات برسانند.

زمان کلاسها متعاقبا از همین وبلاگ اعلام خواهد شد .