ضمن عرض پوزش خدمت  تمامی بچه‌های گروه نمایش  به استحضار می رسانم  که با آقای عبدالهی مسئول آموزشگاه پارسا (خیابان پانزده خرداد شمالی نجف آباد) صحبت کرده جهت تهیه متن در حال گفتو و گو و رایزنی با ایشان می باشم .