سلا م آقای خرمی

من می خوام نمایش تلفن بی موقع را روی سن ببریم  با بچه ها هماهنگ کنید

اگه به ٢٢ بهمن می رسید خیلی خوب بود !!

چون یه نمایش نیم ساعته بیشتر نیست

و دانشگاه از من برای ٢٢ بهمن برنامه می خواهد .

نظرت را در مورد کتاب ها  ،   و نمایش های دانلودی برایم بفرست