معلم : از نظر فیزیکى غیرممکن است که نهنگ بتواند یک آدم را ببلعد زیرا با وجودى که پستاندار  عظیم‌الجثه‌اى است امّا حلق بسیار کوچکى دارد. 

دختر ک دانش آموز:  پس چطور حضرت یونس به وسیله یک نهنگ بلعیده شد؟ 

معلم که عصبانى شده بود تکرار کرد که نهنگ نمى‌تواند آدم را ببلعد. این از نظر فیزیکى غیرممکن است.

دخترک : وقتى به بهشت رفتم از حضرت یونس مى‌پرسم.

معلم : اگر حضرت یونس به جهنم رفته بود چى؟ 

دخترک : اونوقت شما ازش بپرسید.