باسلام

برخی از عوامل فنی مانند فیلبردار ، صدابردار،‌عکاس ،... انتخاب شده اند و روند پیش تولید در حال پی گیری می باشد .