باسلام

به استحضار می رسانم

پس از رایزنی با کلیه دوستان و علاقه مندان موسیقی به این نتیجه رسیدیم که اکثریت در روز هایی که به شرح زیر می باشد می توانند به صورت حد اکثری در این گروه مشارکت داشته باشند

شنبه ها          ساعت  ٢/٣٠  به بعد  *

دوشنبه ها       ساعت  ١     به بعد    **

چهارشنبه ها   ساعت  ٣     به بعد    ***

پنجشنبه ها ساعت    ٢/٣٠  به بعد    ****

لذا فعلا توافق شد که روز 

پنج شنبه  مورخ   ۶ / ١٢ / ١٣٨٨  راس ساعت  ٢/٣٠  در سالن اجتماعات  اولین جلسه کارگاه موسیقی تشکیل شود .

منتظر حضور پرشور شما هستیم