دردانه من

یادت آید روزی

در کنارت بودم

غمگین افسرده بودی

دلبر من

دانه اشکی غلطید

بر گونه زیبایت

و من

پیشتر آمدم

و چیدم دانه اشک را

تا همیشه

در وجودم  باشی

و تا ابد

غمخوار تو باشم


قاسم عباسی