روز مهندس گرامی باد

مهندس عمران موجودی است نجیب که در بیابانها و محل های مخروبه زندگی می کند

گونه آبزیش عمران آب نامیده میشود

گونه کوهی آن نقشه بردار

و دسته اهلی آن در دفتر فنی مشاهده میشود

و درنده آن در نهایت پیمانکار میشود